Strona główna / Aktualności / Prawo i finanse / Budowa bez pozwolenia

promocja
21/08/2012 08:36

Budowa bez pozwolenia

Ustawę o zmianie Prawa Budowlanego, m.in. znoszącą obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania budowy, uchwalił Sejm 23 kwietnia 2009 r. Do budowy można będzie przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć projekt budowlany.

Zgłoszenia nie będzie wymagała m.in.budowa wiat, obiektów małej architektury w miejscach prywatnych, niektórych ogrodzeń, altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m² w miastach i do 35 m² poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Natomiast bez konieczności dołączenia projektu budowlanego zgłaszać trzeba będzie m.in.:

- wolno stojące parterowe budynki, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m², jednak łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m²

- przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m²

- ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, a także cieków i zbiorników wodnych, oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m

Nie będą wymagać zgłoszenia, lecz ustanowienia kierownika budowy:

- remont obiektu budowlanego, jeżeli obejmuje on elementy konstrukcyjne

- przebudowa lub remont przyłączy i instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz przewodów kominowych

- docieplanie budynków o wysokości powyżej 12 m.

Natomiast przebudowa obiektu budowlanego oraz wykonanie przyłączy i instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz przewodów kominowych nie będzie wymagać zgłoszenia, jednak trzeba będzie ustanowić kierownika budowy i, w razie potrzeby, sporządzić projekt budowlany.

Nowelizacja znosi też konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Do użytkowania obiektu budowlanego, którego budowa wymaga rejestracji, można będzie przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu.

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej uchwalenia, po podpisaniu przez Prezydenta.